- โบนัส -
ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์

Facilitator and Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional Coach Certification Program สถาบันโค้ชไทย Thailand Coaching Institute & Towards Mastery, International Coach Federation Accredited School

Certified Coach จิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย Mind Coach, International Coach Federation Accredited School

The Principle of Life Coaching Thailand Coaching E-Academy, International Coach Federation Accredited School

ทักษะการโค้ชเพื่อครู (Coaching Skills for Teachers) โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Appreciative Inquiry Coaching ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง AI Thailand

Talent Coaching ดร.วนิดา พลเดช ผู้คิดค้นเครื่องมือ Talent SCANN

Ignite The Coach Master Pop

Coaching 101 The Life Enricher

Search Inside Yourself Pilot Prgram หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนานาชาติ จุดกำเนิดจากบริษัท Google

Finding Your Life’s Purpose Eckhart Tolle

ชินนสาสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ (หลวงพ่อวิริยังค์)

Meditation for Beginners Michael Hetherington, Udemy Instructor

Maximize Your Confident ปลุกพลังความมั่นใจไร้ขีดจำกัด โค้ชกิตติ ไตรรัตน์

การเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift&Share” กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิทยากรต้นแบบสันติภาพ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

Professional Certification

เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรและโค้ชระดับนานาชาติ

Associate Certified Coach (ACC)

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นโค้ชในระดับ ACC (ประสบการณ์โค้ช 100 ชม.ขึ้นไป และสอบผ่านความรู้การโค้ชมาตรฐานสากล)

Professional Coach Certification

Professional Coach Certification Program สถาบันโค้ชไทย Thailand Coaching Institute & Towards Mastery, International Coach Federation Accredited School

The Principle of Life Coaching Certification

The Principle of Life Coaching Thailand Coaching E-Academy, International Coach Federation Accredited School

Finding Your Life’s Purpose Eckhart Tolle Certification

Finding Your Life’s Purpose Eckhart Tolle

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2019 - Now

– คณะกรรมการสมาคมการโค้ช

– วิทยากรหัวข้อ “ฝึกหัวใจลูกวัยว้าวุ่น ให้เป็นวัยรุ่นที่ชนะความเครียด” โดย ห้องเรียนของพ่อแม่

– วิทยากรหัวข้อ “Emotional Intelligence Boost Up for Coach” โดย กลุ่ม Brain-Based Leader Coach

– ผู้จัดการโครงการ “โค้ชไทยเพื่อประเทศไทย” Coach Thai for Thailand, สถาบันโค้ชไทย

– วิทยากรหัวข้อ “Basic Coaching for PEACE Leader” ให้กับกลุ่มผู้ประสานงานชมรมภาคี

องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ Peace Gen

– โค้ชพี่เลี้ยง โครงการ “คนไทยมีจุดมุ่งหมายในชีวิต” Purpose of Life Thailand โดย ภาควิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– โค้ชพี่เลี้ยง โครงการ “โค้ชพบสุข” โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

– โค้ชพี่เลี้ยงโครงการ “เซ็นทรัลทำเพื่อครูเป็นโค้ช” โดย Central Group

– โครงการอบรมหลักสูตร “ครอบครัวคุณธรรม” โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– วิทยากรหลักสูตรพัฒนาครู (คูปองครู) ในหลายหน่วย อาทิ GetupTeacher/Math Express/Eduzones

– กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

– กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโป่งแค

– โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมกลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ 11 โรงเรียน ใน จ.ลพบุรี

– คณะกรรมการค่าย YES Tutor Camp 2019Year 2018

– ผู้ประสานงานโครงการ โค้ชไทยหัวใจสีขาว

– โค้ชพี่เลี้ยง หลักสูตร “Teacher as a Coach” โดย Teach For Thailand 

– ผู้จัดการโครงการ “โค้ชไทยวิถีพุทธ” โดย สถาบันโค้ชไทย

– ค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

– กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดโป่งแค

– วิทยากรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

o กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ 11 โรงเรียน ใน จ.ลพบุรี

o กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร 8 โรงเรียน ใน จ.ลพบุรี

o โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

o โรงเรียนเพชรวินิตศึกษา

– วิทยากรโครงการแนะแนว ทุน “ทางปัญญา” ให้กับเยาวชน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

– วิทยากรโครงการ 1st Step Roadshow “เรื่องต้องรู้ ก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน” โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

– ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน และประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จ.ลพบุรีYear 2012-2017

วิทยากร

– หัวข้อ “Positive Psychology as Coach” ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU

– โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนดี ศรีตำบล 

o โรงเรียนวัดดำรงบุล

o โรงเรียนท่าดินดำ

o โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 2 ครั้ง

– โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนวที่หลากหลายเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอาชีพ หัวข้อ “การเตรียมพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– โครงการ “You can do it : เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง” โดย มูลนิธิไทยคม

o โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

o โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

– โครงการ YOUTH to U(niversity) : จำลองห้องสอบ จำลองชีวิต พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน

– ค่ายคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงสังคม Social Entrepreneurship Bootcamp   โดย G-Lab มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Asian Leadership Academy (ALA)

– โครงการ YOUTH to School 1 วันกับการปลุกพลัง “ผู้นำจิตอาสา”

o โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ. สมุทรปราการ

o โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ. ราชบุรี

o โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

o โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยา จ. นครปฐม

o โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

o โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

o โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร

o โรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีณบุรี

– ค่ายทักษะชีวิต หัวข้อ “ทักษะชีวิต คิดอย่างวัยมันส์” โดย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

– ค่าย Youth Light Camp   โดย เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ 

– ค่าย Creative Life Camp   โดย เครือข่ายชมรม Creative Life

– วิทยากรงานประชุมสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษา   โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

– โครงการ YOUTH Leadership On Tour ตอน 1 วันกับการปลุกพลังผู้นำจิตอาสาในตัวเยาวชนไทย

o โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

o โรงเรียนพระนารายณ์

o โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

o โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

o โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

– โครงการ YSEALI Leadership Training Workshop   โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

o มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

o มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

o มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

– โครงการ Peace Leader Camp   โดย องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ Peace Gen

– โครงการติวความถนัดทางวิศวกรรม FE Camp   โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– โครงการ Little Leader Camp   โดย เครือข่ายชมรม Balance Life Club

– หัวข้อ “รู้จักตนเอง”   โดย ชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล

– Training Course   โดย ชมรมพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล(วิทยาเขตกาญจนบุรี)

– โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน “ยุวชนสมานฉันท์ : Young Agreement Camp”    โดย กระทรวงยุติธรรม

– โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift&Share”   โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอาสา” 6 ปี ในหลายภูมิภาค   โดย เครือข่ายเยาวชน Youth for Next Step (องค์กรเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ)

– โครงการ Junior Webmaster Camp   โดย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

– ค่ายความคิด ครั้งที่ 4 (THINKcamp)

– โครงการ YOUTH Exp Class : เปิดห้องเรียนประสบการณ์ชีวิต

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure