- เอิร์ธ -
ชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล

FACILITATOR AND Coach

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Life Coaching (CTI-Coaching Training Institute) ขั้น 1-5 (การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต, การโค้ชเพื่อความสมหวัง, การโค้ชเพื่อความสมดุล,การโค้ชกระบวนการ, การโค้ชภายในแก่นแท้), จีนนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ และ ณฐ ด่านนนทธรรม

Nonviolent Communication (NVC) การสื่อสารอย่างสันติ, บ้านขวัญเอย, ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม

ซาเทียร์วิถีพุทธ, พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์

Satir Model ภูเขาน้ำแข็งแห่งตน, สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์, ภญ.ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา และ นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

Internal Family System (IFS), กัญญา ลิขนสุทธิ์

Conflict Transformation (Process work), ณัฐรถ วังวิญญู

ประชาธิปไตยเชิงลึก Deep Democracy (Process work), สสส., Max & Ellen Schupbach – Deep Democracy Institute

Buddhism & Process Work – The Coach and Facilitator as a Spiritual Practitioner, Ellen Schupbach with Pracha Hutanuwatra and Max Schupbach

Let’s Explore your Strengths, Embrace yourself (Strength Finder), Natthanai Pitakuldilok

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ รุ่น 1, SEM College

Ennergram นพลักษณ์ขั้นต้น, คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์

Enneagram : Instincts and Subtype, Beatrice Chestnut

Enneagram: Defence Mechanisms, ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

Contact Improvisation, Nitipat Pholchai

ละครของผู้ถูกกดขี่, Drama Box Singapore, Heng Leun and Yi Kai

Follow your Heart, Gil Alon

Vision Quest, ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม

วิถีกระบวนกร, บ้านบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์, SEM College

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2020

Wheel of life for Coaching, นิสิตในโครงการ CoachbyChAMP, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายบ่มเพาะผู้นำ, นักศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พักใจ วัยเริ่มต้นทำงาน workshop

Year 2019

Coach Trainers ในโครงการ Coach by ChAMP, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Year 2018

Coaching Mentor ในโครงการ Coach by ChAMP, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Year 2017

Self-Leadership, high school students, iStudy program, YBAT.

Self-Exploration, self-awareness and coaching, undergraduates, OneSelf Program.

Year 2016

Mindful Leadership, high school students, Young Buddhist Association (YBAT).

สนใจพัฒนา Mind Skill?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure