- หม่อง -
ธานินทร์ แสนทวีสุข

Coach

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต(บัณฑิตอาสาสมัคร) สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีไดอะล็อค (Dialogue) หรือสุนทรียสนทนาเพื่อปัญญาร่วม (Dialogue for Collective Leadership), สถาบันขวัญแผ่นดิน

Nonviolent Communication (NVC) การสื่อสารอย่างสันติ, สถาบันขวัญแผ่นดิน

Thailand’s Integration Program for Nonviolent communication (TIP III), เรือนร้อยฉนำ, กัญญา ลิขนสุทธิ์

ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง Bearing witness, เสมสิกขาลัย

Coaching essentials, เรือนร้อยฉนำ, Vigram Batt

ละครบำบัด (Drama therapy), ละครเพื่อการเยียวยา, มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, Joel Gluck

ละครของผู้ถูกกดขี่, คณะบะครมาร็องดู

Rainbow of desire, สสส., Amit Ron

จิตวิทยาการเข้าใจตัวตน Voice dialogue, โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, J’aime ona Pangaia

นพลักษณ์ขั้นต้น, โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง, มูลนิธิโกมลคีมทอง

ประชาธิปไตยเชิงลึก Processwork, สสส., Max & Ellen Schupbach

วิถีกระบวนกร, บ้านบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์, เสมสิกขาลัย

Gender lens, Life skills Thailand

เรื่องความเป็นธรรมทางเพศ/สังคมและการมีสุขภาวะของแกนน า/นักกิจกรรมหญิง/LBT, อาศรมวงศ์สนิท, กลุ่มการเมืองหลังบ้าน

Professional Certification

เกียรติบัตรรับรองการเป็นวิทยากรและโค้ชระดับนานาชาติ

Coaching for Transformation Certified Professional Coach

Certified Professional Coach (Coaching for Transformation) accredited by Accredited Coach Training Program(ACTP), International Coach Federation. ประเทศอินเดีย

Certified Facilitator

Certified Facilitator, 171 HR of Learning and Practicing, Developed at SEM

Past Workshops

ประวัติการสอน

Selected Experiences

Year 2013 - Now

จัดอบรมหลักสูตรไดอะล็อค (Dialogue) หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำร่วม (Collective Leadership) หลักสูตรพัฒนากระบวนกร (Facilitator) ให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร หัวหน้างานและระดับพนักงานปฏิบัติการ อาทิเช่น

– บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

– บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย จำกัด

– บริษัท ซียูอีแอล จำกัด

– บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด

– บริษัท Western Digital

– บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด

– บริษัท อิตาเลียนไทย

– บริษัทในเครือ GTH

– บริษัทฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

– บริษัท สิทธินันท์ (วุ้นเส้นต้นสน)

– บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด

– บริษัท วินน์เอสเตท

– NECTEC

– ธนาคารกรุงเทพ

– สหทัยมูลนิธิ

– มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

– มูลนิธิรากแก้ว

– มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

– มูลนิธิ สยามกัมมาจล

– Green peace

– โครงการพื้นที่ตรงธรรม มูลนิธิมั่นพัฒนา

– คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

– คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– คณะวิทยาการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

– คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ ก้อปันกัน

– โรงเรียนปิติศึกษา (อบรมครู)

– สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

– กรมอนามัย

– แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

– โรงพยาบาลหาดใหญ่

– โรงพยาบาลบางบ่อ

– โรงพยาบาลชัยบาดาล

– สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถิ์

– สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

– โครงการผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

– โครงการผู้นำแห่งอนาคต

– โครงการจิตวิญญาณใหม่ “ครูกล้าสอน”

– โครงการ คศน.

– โครงการอบรมครูด้วยการสื่อสารอย่างสันติ ประเทศจีน

– Mind Body Spirit Bangkok Fair

– Soul coach workshop

– Raise Me Up workshop

– Just do it workshop

– Secret garden workshop

– Yourself as a gift workshop

ฯลฯ

Year 2012

จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม(Participatory Learning) ให้กับองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างกลไกในการพัฒนาตัวเองและสังคม

– โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– โครงการขยะฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– โครงการพัฒนาผู้นำชมนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

– โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร

อยากพัฒนาแบบก้าวกระโดด?

กดเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการโค้ชของเรา

Contact Us

Page

Copyright © 2020 Mindventure